Izolează-ţi locuinţa cu materiale naturale şi primeşti 40.000 de lei de la stat

In cadrul programului „Casa verde Plus”, dezvoltat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), persoanele fizice care vor să-și izoleze termic locuința vor putea cere de la stat o sumă nerambursabilă de până la 40.000 de lei. Regulile pentru participarea în programul „Casa verde Plus” sunt incluse în Ordinul MMAP nr. 2.425/2016. 

izolare termica cu materiale naturale 1

Picture 1 of 6

Scopul declarat al programului

Prin „Casa verde Plus”, statul vrea să încurajeze folosirea materialelor izolatoare organic-naturale pentru a reduce consumul energetic al clădirilor, cu scopul de a îmbunătăți calitatea mediului. Banii nerambursabili vor fi acordați  atât pentru casele aflate în construire, cât și pentru cele deja existente, sub forma unei prime de eficiență energetică. Finanțarea se acordă sub forma unei prime de eficiență energetică în valoare de maximum 40.000 de lei, aferentă cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 120 lei/mp izolat și finisat.

Condiţiile care trebuie îndeplinite

Fiecare solicitant va putea să ceară o singură primă de eficiență energetică, iar eventualele costuri suplimentare sau neeligibile, vor fi suportate de către acesta.

Cheltuielile eligibile sunt în principiu: achiziția de produse și servicii, lucrările necesare implementării proiectului, plus taxa pe valoarea adăugată aferentă acestora.

Locuința individuală pentru care se cere finanțare trebuie să se încadreze în definiţia din Ghidul de finanţare, adică „orice construcție de sine stătătoare sau parte a unei alte construcții, care a fost construită sau transformată în scopul de a fi folosită de regulă de o singură gospodărie pentru satisfacerea cerințelor de locuit”.

Persoanele fizice se vor putea înscrie în programul guvernamental dacă sunt cetățeni români, cetățeni ai UE sau ai Spațiului Economic European și dacă au domiciliul stabil în România.

Solicitanții trebuie să fie proprietari sau coproprietari ai locuinței ce urmează să fie renovată, ori proprietari ai terenului pe care-și vor implementa proiectul de izolare termică. Ei trebuie să deţină şi

autorizație de construire pentru casa în cauză sau să fi preluat autorizația de construire la momentul dobândirii proprietății terenului.

Construcția și terenul în cauză nu trebuie să facă obiectul unui litigiu, unei revendicări sau unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică.

Solicitantul trebuie să aibă plătite taxele, impozitele, amenzile și contribuțiile către bugetul de stat și bugetele locale.

Solicitantul nu trebuie să fi suferit vreo condamnare pentru infracțiuni împotriva mediului.

Proiectul de izolare termică a unei locuințe aflate în construire va fi eligibil dacă este folosit un termosistem din materiale organic-naturale și finisaje compatibile pentru pereți şi acoperiș, iar proiectul este semnat de un arhitect abilitat. Regulile vor fi valabile și pentru renovarea locuinţelor existente deja, cu menţionarea suprafeţei utile în proiectul tehnic. 

Lista actelor de care vei avea nevoie

Cei care vor dori să se înscrie în programul „Casa verde Plus”, pentru a obține finanțarea nerambursabilă pentru izolarea unei case aflate în construcție, vor trebui să depună la AFM un dosar cu următoarele documente:

  • cererea de finanțare;
  • actul de identitate al solicitantului;
  • autorizația de construire valabilă şi ordinul de începere a lucrărilor;
  • extrasul de carte funciară pentru informare;
  • extras original din proiectul tehnic (arhitectură);
  • certificatele de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul de stat şi respectiv la bugetul local, emise pe numele solicitantului;
  • declarație pe propria răspundere;
  • adeverința privind existența contului bancar al solicitantului, emisă de bancă, sau extras de cont;
  • declarație notarială, numai pentru imobilele deținute în coproprietate, semnată de toți coproprietarii, referitor la faptul că nu vor depune cerere pentru același imobil;
  • certificatul de cazier judiciar emis pe numele solicitantului.

În cazul izolării unei locuințe deja existente, dosarul de înscriere va conţine în plus certificatul de performanţă energetică a clădirii, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii dosarului de finanțare şi proiectul tehnic original pentru termoizolare, împreună cu fișe tehnice, agremente tehnice și certificate de conformitate pentru materialele de izolație.

Lasă un Comentariu...

*